Vastuullisuus on osa SRV:n strategiaa

Vastuullisuuden merkitys yksityisille ja niiden liiketoiminnalle kasvaa vaatimusten edelleen kiristyessä. Sidosryhmät odottavat rakennusalan toimijoilta lisää avoimuutta ja käytännön toimia suurimpien vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa. Vastuullisuus on yksi SRV:n kuudesta strategisesta kehitysohjelmasta. Vastuullisuuden tärkeimmät teemat on koottu vastuullisuusohjelmaksi. SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista. SRV haluaa myös vastuullisuusasioissa innovatiivinen ja jatkuvasti uudistuva ammattilainen.

SRV:n vastuullisuusohjelma perustuu SRV:lle olennaisiksi määriteltyihin vastuullisuusnäkökohtiin.

 

SRV:n vastuullisuusohjelman kantavat teemat ovat:

 

  • Vastuullinen yhteiskunnallinen toimija
  • Laadukasta rakentamista ja tulevaisuuden kestäviä tiloja ja ympäristöjä
  • Turvallinen, innostava ja hyvinvointia tukeva työpaikka

 

  • Luotettava ja yhteistyökykyinen kumppaniverkosto

REDI hankkeena

REDI on SRV:n oman hankekehityksen tulos, kohteena ainutlaatuinen ja SRV:lle tärkeä hanke. REDI rakentuu merkittävään liikenteen solmukohtaan, jossa julkisten liikenneyhteyksien hyödyntäminen on helppoa. REDI nousee Kalasataman metroradan ympärille ja metroyhteys tuo eteläisen raideverkoston helposti saataville. Metrolla pääsee päärautatieasemalle kuudessa minuutissa. Läntisellä metroyhteydellä matka taittuu helposti myös Espoon puolelle.

Sekä Itäväylä että metrorata sukeltavat REDIn kohdalla melulta ja pölyltä suojaavien katteiden alle. Itäväylä kulkee REDIn kohdalla katetussa tilassa, jonka päälle rakennetaan Esplanadin puiston kokoinen julkinen puisto. Julkisen puistoalueen lisäksi REDIn torneille rakennetaan omat piha-alueet. Piha-alueet rakennetaan REDI kauppakeskuksen katon päälle jolloin alueelle saadaan lisää vihreyttä ja viihtyisyyttä. REDIn päälle tulevat puistoalueet ovat ikään kuin jatkona REDIn eteläpuolelle tulevan Kalasataman puiston viheralueelle.

Suhteet lähiyhteisöihin

REDIn työmaan naapurissa asuu noin 3000 ihmistä ja työmaan välittömässä läheisyydessä on tiheä työpaikka-alue. Rakentamisen alla olevalla alueella joudutaan muuttamaan ajoittain kulkureittejä. Kiertotiereitit ja erityisesti kevyen liikenteen reitti metrolle on opastettu ja merkitty maastoon aina muutosten myötä.

Avoin keskustelu hälventää epäluuloja. Siksi REDIn työmaalla työskentelee oma tiedottaja, joka pitää huolta suhteista naapurustoon. Avoin keskusteluyhteys ja molemminpuolinen kuuntelu auttavat tilanteissa, joissa joudutaan tekemään ympäristöön vaikuttavia työvaiheita. Naapurustosta käy ryhmiä työmaalla vierailuilla, mikä tukee keskusteluyhteyden avoimuutta.

Vaikutuksista lähiympäristöön tiedotetaan ja tärkeätä on dialogi. Mahdolliset palautteet käsitellään ja tarvittaessa tehdään korjaavat toimenpiteet. Työmaalla on oma nettisivusto osoitteessa https://www.srv.fi/tyomaa/redi

Rakentamisen laatu

 

Laadun kehittämistyössä keskitytään erityisesti rakentamisen prosessin sujuvuuden parantamiseen ja tuotannon suunnitellun sekä häiriöttömän toiminnan varmistamiseen. Tavoitteena on varmistaa lopputuotteen laatu. Rakentamisen laatua mitataan, paitsi lopputuotteen eli valmistuneiden rakennusten virheettömyyden, myös rakennusprosessin toimintamallin, ja asiakkaalle luvattujen toimintojen toteuttamisen arvioinnin avulla.

Harmaan talouden torjunta

 

Rakennustyömaalla työskentelee tällä hetkellä yli 1 000 ihmistä. Koko projektin aikana työmaalla ehtii työskennellä yli 10 000 työntekijää. REDIä tullaan rakentamaan ulkomaita myöten. Ulkomaisen työvoiman osuus on 37%.

 

REDIn työmaalla perehdytysvolyymit ovat suuria. Työmaalle on syksyyn 2017 mennessä perehdytetty yli 9 500 työntekijää. Kaikki työmaalle perehdytykseen saapuvat henkilöt kirjataan SRV:n omaan Verkostorekisteri-sovellukseen. SRV:n kehittämän Verkostorekisterin avulla varmistetaan Tilaajavastuulain toteutuminen. Jokaisella yrityksellä ja työntekijällä oltava viranomaispaperit kunnossa. Työmaalle ei pääse, jos paperit eivät ole kunnossa. Verkostorekisteristä toimitetaan tilaajavastuuraportti verohallintoon kuukausittain.

Vastuullisuuden teemat REDIssä

Vastuullisuuden näkökulmasta REDI:ssä korostuvat

suhteet lähiyhteisöihin
työturvallisuus
ympäristöasiat
rakentamisen laatu
harmaan talouden torjunta

REDI:n työmaa pyrkii vähintään 80 % hyötykäyttöasteeseen kokonaisjätemäärästä. Työmaalla lajiteltavat jätejakeet ovat betoni ja tiili, kyllästämätön puu, metalli, pahvi, muovi, rakennussekajäte sekä maa- ja kiviaines.

Ympäristöraportti tehdään neljä kertaa vuodessa. Työmaalla on rakennusjäteseuranta, energian kulutuksen seuranta, työturvallisuuden ja työmaan siisteyden seuranta, pilaantuneiden maa-ainesten määrien seuranta sekä kaivantovesien haitta-ainepitoisuuksien mittaus ja seuranta.

Työturvallisuus

REDI:n työmaalla tehdään viikoittainen työsuojelukierros ja työmaan turvallisuusmittaus. Turvallisuusmittaus on alan suurten toimijoiden ja viranomaistahojen turvallisuustason mittaamiseen laatima työkalu, jolla seurataan työmaan turvallisuutta viikoittain.

Työmaan työnjohtajilla on työsuojelun valvontavastuu. Työmaalla toimii myös turvatiimi, joka reagoi välittömästi havaittuihin puutteisiin. Noin neljästi vuodessa kokoontuu turvataustaryhmä, jonka tavoitteena on seurata työmaahan liittyviä turvallisuuskysymyksiä. Turvataustaryhmässä turvallisuuteen liittyviä asioita käsitellään laajemmin taustoittamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Siihen kuuluvat muun muassa konsernin turvallisuushenkilöstön edustajia, työmaan oma turvallisuusorganisaatio, Aluehallintoviraston, Verohallinnon, Rakennusliiton ja työmaan keskeisten urakoitsijoiden edustajat.