Suomi English

Vastuullisuus on osa SRV:n strategiaa

Vastuullisuuden merkitys yksityisille ja niiden liiketoiminnalle kasvaa vaatimusten edelleen kiristyessä. Sidosryhmät odottavat rakennusalan toimijoilta lisää avoimuutta ja käytännön toimia suurimpien vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa. Vastuullisuus on yksi SRV:n kuudesta strategisesta kehitysohjelmasta. Vastuullisuuden tärkeimmät teemat on koottu vastuullisuusohjelmaksi. SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista. SRV haluaa myös vastuullisuusasioissa innovatiivinen ja jatkuvasti uudistuva ammattilainen.

SRV:n vastuullisuusohjelma perustuu SRV:lle olennaisiksi määriteltyihin vastuullisuusnäkökohtiin.
SRV:n vastuullisuusohjelman kantavat teemat ovat:

  • Vastuullinen yhteiskunnallinen toimija
  • Laadukasta rakentamista ja tulevaisuuden kestäviä tiloja ja ympäristöjä
  • Turvallinen, innostava ja hyvinvointia tukeva työpaikka
  • Luotettava ja yhteistyökykyinen kumppaniverkosto

REDI hankkeena

REDI on SRV:n oman hankekehityksen tulos, kohteena ainutlaatuinen ja SRV:lle tärkeä hanke. REDI rakentuu merkittävään liikenteen solmukohtaan, jossa julkisten liikenneyhteyksien hyödyntäminen on helppoa. REDI nousee Kalasataman metroradan ympärille ja metroyhteys tuo eteläisen raideverkoston helposti saataville. Metrolla pääsee päärautatieasemalle kuudessa minuutissa. Läntisellä metroyhteydellä matka taittuu helposti myös Espoon puolelle.

Sekä Itäväylä että metrorata sukeltavat REDIn kohdalla melulta ja pölyltä suojaavien katteiden alle. Itäväylä kulkee REDIn kohdalla katetussa tilassa, jonka päälle rakennetaan Esplanadin puiston kokoinen julkinen puisto. Julkisen puistoalueen lisäksi REDIn torneille rakennetaan omat piha-alueet. Piha-alueet rakennetaan REDI kauppakeskuksen katon päälle jolloin alueelle saadaan lisää vihreyttä ja viihtyisyyttä. REDIn päälle tulevat puistoalueet ovat ikään kuin jatkona REDIn eteläpuolelle tulevan Kalasataman puiston viheralueelle.

Suhteet lähiyhteisöihin

REDIn työmaan naapurissa asuu noin 3000 ihmistä ja työmaan välittömässä läheisyydessä on tiheä työpaikka-alue. Rakentamisen alla olevalla alueella joudutaan muuttamaan ajoittain kulkureittejä. Kiertotiereitit ja erityisesti kevyen liikenteen reitti metrolle on opastettu ja merkitty maastoon aina muutosten myötä.

Avoin keskustelu hälventää epäluuloja. Siksi REDIn työmaalla työskentelee oma tiedottaja, joka pitää huolta suhteista naapurustoon. Avoin keskusteluyhteys ja molemminpuolinen kuuntelu auttavat tilanteissa, joissa joudutaan tekemään ympäristöön vaikuttavia työvaiheita. Naapurustosta käy ryhmiä työmaalla vierailuilla, mikä tukee keskusteluyhteyden avoimuutta.

Vaikutuksista lähiympäristöön tiedotetaan ja tärkeätä on dialogi. Mahdolliset palautteet käsitellään ja tarvittaessa tehdään korjaavat toimenpiteet. Työmaalla on oma nettisivusto osoitteessa https://www.srv.fi/tyomaa/redi

Rakentamisen laatu

Laadun kehittämistyössä keskitytään erityisesti rakentamisen prosessin sujuvuuden parantamiseen ja tuotannon suunnitellun sekä häiriöttömän toiminnan varmistamiseen. Tavoitteena on varmistaa lopputuotteen laatu. Rakentamisen laatua mitataan, paitsi lopputuotteen eli valmistuneiden rakennusten virheettömyyden, myös rakennusprosessin toimintamallin, ja asiakkaalle luvattujen toimintojen toteuttamisen arvioinnin avulla.

Harmaan talouden torjunta

Rakennustyömaalla työskentelee tällä hetkellä yli 1 000 ihmistä. Koko projektin aikana työmaalla ehtii työskennellä yli 10 000 työntekijää. REDIä tullaan rakentamaan ulkomaita myöten. Ulkomaisen työvoiman osuus on 37%.

REDIn työmaalla perehdytysvolyymit ovat suuria. Työmaalle on syksyyn 2017 mennessä perehdytetty yli 9 500 työntekijää. Kaikki työmaalle perehdytykseen saapuvat henkilöt kirjataan SRV:n omaan Verkostorekisteri-sovellukseen. SRV:n kehittämän Verkostorekisterin avulla varmistetaan Tilaajavastuulain toteutuminen. Jokaisella yrityksellä ja työntekijällä oltava viranomaispaperit kunnossa. Työmaalle ei pääse, jos paperit eivät ole kunnossa. Verkostorekisteristä toimitetaan tilaajavastuuraportti verohallintoon kuukausittain.

Vastuullisuuden teemat REDIssä

Vastuullisuuden näkökulmasta REDI:ssä korostuvat

  • suhteet lähiyhteisöihin
  • työturvallisuus
  • ympäristöasiat
  • rakentamisen laatu
  • harmaan talouden torjunta

REDI:n työmaa pyrkii vähintään 80 % hyötykäyttöasteeseen kokonaisjätemäärästä. Työmaalla lajiteltavat jätejakeet ovat betoni ja tiili, kyllästämätön puu, metalli, pahvi, muovi, rakennussekajäte sekä maa- ja kiviaines.

Ympäristöraportti tehdään neljä kertaa vuodessa. Työmaalla on rakennusjäteseuranta, energian kulutuksen seuranta, työturvallisuuden ja työmaan siisteyden seuranta, pilaantuneiden maa-ainesten määrien seuranta sekä kaivantovesien haitta-ainepitoisuuksien mittaus ja seuranta.

Työturvallisuus

REDI:n työmaalla tehdään viikoittainen työsuojelukierros ja työmaan turvallisuusmittaus. Turvallisuusmittaus on alan suurten toimijoiden ja viranomaistahojen turvallisuustason mittaamiseen laatima työkalu, jolla seurataan työmaan turvallisuutta viikoittain.

Työmaan työnjohtajilla on työsuojelun valvontavastuu. Työmaalla toimii myös turvatiimi, joka reagoi välittömästi havaittuihin puutteisiin. Noin neljästi vuodessa kokoontuu turvataustaryhmä, jonka tavoitteena on seurata työmaahan liittyviä turvallisuuskysymyksiä. Turvataustaryhmässä turvallisuuteen liittyviä asioita käsitellään laajemmin taustoittamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Siihen kuuluvat muun muassa konsernin turvallisuushenkilöstön edustajia, työmaan oma turvallisuusorganisaatio, Aluehallintoviraston, Verohallinnon, Rakennusliiton ja työmaan keskeisten urakoitsijoiden edustajat.

Asiakashallintarekisteri asunnoista kiinnostuneista

Henkilötietolain (Heti L 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
SRV Rakennus Oy
PL 555, 02601 Espoo
puh. +358 20 145 5200

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Myynti- ja markkinointijohtaja Anna Tapio
PL 555, 02601 Espoo
puh. +358 40 717 1051

3. Rekisterin nimi

Asiakashallintarekisteri asunnoista kiinnostuneista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhteystietoja kerätään henkilöistä, jotka haluavat tietoa SRV:n rakennettavista asunnoista. Tietoja käytetään ja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin henkilön omasta pyynnöstä.

5. Rekisterin tietosisältö

Sukunimi, etunimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kaikki mielenkiinnon kohteet sekä muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä SRV Rakennus Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jos henkilö on kieltänyt suoramarkkinoinnin, niin tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Suoramarkkinointisuostumuksen antaneiden tietoja voidaan käyttää SRV suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietohallintaan talletetut tiedot. Tiedot kerätään asiakashallintarekisteriin (tietokantoihin), jotka ovat suojattu palomuurilla ja salasanoilla. Asiakasrekisterihallintaohjelmaan talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Henkilöstölain perusteella asiakkailla on oikeus tarkistaa ja korjata häntä koskevia tietoja. Asiakas voi myös pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä lähettämällä yhteystietonsa sähköpostitse: asuntoinfo@srv.fi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramainonnassa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: asuntoinfo@srv.fi

SRV:n verkkosivujen käyttöehdot

Käyttämällä SRV Yhtiöt Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä ”SRV”) verkkosivuja ja niillä olevia palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen ja sivustoilla olevien palveluiden käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivujen yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

SRV:llä on oikeus muuttaa verkkosivustojaan ja niiden sisältöä sekä sivun käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta ja oikeus estää pääsy verkkosivustoille koska tahansa.

Yksityisyydensuoja ja henkilötiedot

SRV kerää ja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. SRV on sitoutunut verkkosivustonsa käyttäjien ja muiden asiakkaidensa yksityisyyden suojaamiseen. Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Esimerkiksi joissakin sivuston osissa voidaan pyytää antamaan henkilötietoja esim. yhteydenottopyynnön tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Kerättyjä tietoja voidaan tallettaa SRV:n henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään selosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä SRV:n. SRV oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.

Henkilötietoja käsitellään SRV:n palvelujen, toiminnan ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Tietoja käytetään myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Lisätietoja on saatavissa asiakasrekisterin tietosuojaselosteista. Jos sinulla on näihin käyttöehtoihin tai yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse info@srv.fi tai postitse SRV Yhtiöt Oyj, PL 555, 02601 Espoo.

Tietojen esittäminen

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia SRV:lle (esimerkiksi tietoja, tilauksia, pyyntöjä, ehdotuksia, ideoita, palautetta, tai niitä vastaavaa tietoa) joko näiden verkkosivujen kautta tai sähköpostitse, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja (i) toimittamasi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) ryhdyt tarpeellisiin toimiin poistaaksesi verkkosivuille toimittamassasi materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaudet tai tuhoavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista; (iii) aineisto on sinun omaa tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa se SRV:lle, ja SRV:llä on oikeus julkaista toimittamasi aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin palveluihinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta; (iv) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita SRV:tä kohtaan; ja (v) sitoudut hyvittämään SRV:lle kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta. SRV voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston verkkosivuiltaan.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat SRV:lle. SRV ja sen verkkosivuilla olevat merkit ja logot ovat SRV:n ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sivuston ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin verkkosivuston sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman SRV:n etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuut

Näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Näillä sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. SRV ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta, eikä sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata.

SRV ei ole vastuussa mistään tarjoamansa verkkosivuston tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu SRV:lle. SRV:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Evästekäytäntö

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. SRV:n verkkosivulla käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen SRV:n tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa.

Evästeiden avulla SRV voi kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä, mikä on tietokoneen IP-osoite. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää tunnistettuun käyttäjään, joka on esim. tilannut uutiskirjeen tai ilmoittautunut SRV:n tapahtumiin. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään tietosuojaselosteesta ilmenevin tavoin.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

SRV:n sivuilla on käytössä Google Analytics analytiikkatyökalu. Google Analytics sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen henkilöön. Voit estää seurannan Google Analyticsin opt-out -toiminnolla.

SRV voi käyttää sivustojen käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. SRV voi luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Näille kohderyhmille SRV voi esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella. SRV saattaa käyttää kohderyhmäsegmenttien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä SRV:n ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices-sivuston kautta.

Linkit ja sosiaalisen median liitännäiset

Sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin, Linkedin yhteisöliitännäisiä). SRV:n sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin SRV:n sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. SRV ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa.

Täytä tietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

Jätä yhteydenottopyyntö